เดินทาง          ธ.ค. 2559

สายการบิน      การบินไทย   (TG)

ราคาเริ่มต้น     59,900 บาท

- เตหะราน - คาซาน - หมู่บ้านอะบียาเน่ห์ - อิศฟาฮาน - ชีราช - เดินทางโดยการบินไทย TG 527 - พักโรงแรมระดับ 4 ดาว - บินภายใน 1 เที่ยว - รวมค่าทิปทุกอย่างแล้ว