เดินทาง           29 ธ.ค.60 – 02 ม.ค. 2561

สายการบิน      การบินไทย   (TG)

ราคาเริ่มต้น     59,900 บาท

เมลเบิร์น ชมอาคารรัฐสภา สวนฟิตซรอย  กระท่อมกัปตันคุ้ก  เกาะฟิลลิปชมฝูงนกเพนกวิน รถไฟจักรไอน้ำโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN)  สวนสัตว์พื้นเมือง  MARU KOALA & ANIMAL PARK  เกร้ทโอเชี่ยนโร้ด ผ่านเมืองจีลองสู่ Twelve Apostles ซึ่งตั้งชื่อตาม 12 นักบุญ หรือสิบสองสาวกศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต์