เดินทาง           ต.ค.- ธ.ค. 2560

สายการบิน      การบินไทย   (TG)

ราคาเริ่มต้น     19,900 บาท

วัดอูลูวาตู  ระบำไฟ Kacak Fire Dance ศูนย์ผ้าบาติก ศูนย์เครื่องเงิน หมู่บ้านคินตามณี ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตู ดเตียตาร์อัมปีล ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน วัดอูลันดานู บราตัน โรงงานทำกาแฟ วัดทานาห์ลอต เที่ยวชมย่านคูต้า อนุสาวรีย์ Bajra Sandhi ช้อปปิ้งร้านกฤษณา