เดินทาง           ม.ค. – มี.ค. 2561

สายการบิน     THAI AIRWAYS (TG)

ราคาเริ่มต้น    25,900 บาท

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา –วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้-ร้านชา –อุทยานแห่งชาติอาลีซาน –ไถจง-ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง) – COSMETIC SHOP-ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101 (รวมมื้ออาหารกลางวัน        ชั้น 86) – อนุสรณ์สถานเชียงไคเช็ค – ย่านซีเหมินติง-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – Mitsui Outlet Park

Read more...

เดินทาง           ม.ค. – มี.ค. 2561

สายการบิน     THAI AIRWAYS (TG)

ราคาเริ่มต้น    21,900 บาท

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา –วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้-ร้านชา –อุทยานแห่งชาติอาลีซาน –ไถจง-ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด –ตลาดปลาไทเป - COSMETIC SHOP อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101–ตลาดซีเหมินติง -หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น –อุทยานแห่งชาติเย่หลิว –MITSUI OUTLET PARK

Read more...

เดินทาง           พ.ย.-ม.ค. 2561

สายการบิน     นกสกู๊ต  (XW)

ราคาเริ่มต้น    22,777 บาท

เที่ยวอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี ชมอุทยานแห่งชาติทาโรโกะ  ชมเศียรราชินี  ณ อุทยานเย่หลิว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา  ชมตึก 101 ช้อปปิ้งซีเหมินติง  บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง พักระดับ 4 ดาว / 5 ดาว (1 คืน) พร้อมแช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก

Read more...

เดินทาง           ก.พ.-มี.ค. 2561

สายการบิน     นกสกู๊ต  (XW)

ราคาเริ่มต้น    18,777 บาท

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า – ไถจง-ฟาร์มแกะชิงจิ้ง – CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง) – อุทยานแห่งชาติอาลีซานอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – ย่านซีเหมินติง

Read more...

เดินทาง           ก.พ.-มี.ค. 2561

สายการบิน     นกสกู๊ต  (XW)

ราคาเริ่มต้น    15,777 บาท

ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน -อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101– ย่านซีเหมินติง

Read more...

เดินทาง           ธ.ค. 60-ม.ค. 2561

สายการบิน     นกสกู๊ต  (XW)

ราคาเริ่มต้น    18,777 บาท

วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน –  – ร้านพายสับปะรด  – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  - พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นอุทยานเย่หลิว - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ซีเหมินติง

Read more...